kijk onze baby
Kijk Onze Baby BE Kijk Onze Baby NL

Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemeen


Kijkonzebruiloft.nl is een product van Tabelle.
Tabelle is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Deventer, onder nummer 08130615.

Art. 2 Definities


In deze Algemene Voorwaarden komen de volgende begrippen voor:
 • Bruiloftsite: de door de gebruiker aangemaakte site middels de site kijkonzebruiloft.nl.
 • Bezoeker: degene die een bruiloftsite van een gebruiker bezoekt.
 • Gebruiker: degene die zich middels het aanmeldformulier heeft ingeschreven.
 • Kijkonzebruiloft.nl: de site die beschrijft hoe een bruiloftsite kan worden aangemaakt.
 • Tabelle: de rechtspersoon met wie de gebruiker een overeenkomst sluit. Zie ook art. 1.

Art. 3 Overeenkomst

 1. Kijkonzebruiloft.nl geeft de gebruiker de mogelijkheid zelf snel en eenvoudig een website samen te stellen voor een bruiloft.
 2. Er ontstaat een overeenkomst tussen de gebruiker en Tabelle op het moment dat Tabelle het aanmeldformulier van de gebruiker heeft ontvangen. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
 3. De teksten op kijkonzebruiloft.nl maken deel uit van de overeenkomst.

Art. 4. Verplichtingen Tabelle

 1. Tabelle garandeert dat een bruiloftsite werkt zoals beschreven staat op kijkonzebruiloft.nl.
 2. Tabelle herstelt onvolkomenheden in haar systemen zo snel mogelijk.
 3. Tabelle verplicht zich de aanmeldgegevens van de gebruiker alleen te gebruiken voorzover de uitvoering van de overeenkomst daarom vraagt. De gegevens zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.
 4. Bruiloftsites zijn toegankelijk middels een aanmeldnaam met wachtwoord. Deze zullen door Tabelle nooit aan derden bekend worden gemaakt.
 5. Tabelle spant zich maximaal in om haar software virus-vrij te houden. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen wordt echter niet aanvaard, zie ook art. 7 lid 1.

Art. 5. Rechten Tabelle

 1. Tabelle houdt zich het recht voor Bruiloftsites te deactiveren wegens onzedelijke, racistische, beledigende of anderszins voor Tabelle onaanvaardbare inhoud.
 2. Na afloop van een proefperiode en na afloop van een contractperiode vervallen de subdomeinnamen aan Tabelle.

Art. 6. Rechten gebruiker

 1. De gebruiker heeft recht op een bruiloftsite zoals omschreven op kijkonzebruiloft.nl.

Art. 7. Verplichtingen gebruiker

 1. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en het virusvrij houden van zijn computer.
 2. De gebruiker informeert bezoekers van haar bruiloftsite dat de bezoekers zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun computer.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van haar bruiloftsite, zowel voor bijdragen van de gebruiker zelf, als voor die van bezoekers.
 4. De gebruiker is verplicht de Bruiloftsite alleen te gebruiken voor hetgeen met de geboorte van een bruiloft te maken heeft. De gebruiker verwijdert zelf door bezoekers geplaatste onzedelijke, racistische, beledigende of anderszins onaanvaardbare inhoud van de Bruiloftsite.
 5. De gebruiker zal geen bijdragen op de bruiloftsite plaatsen waarop auteursrechten rusten. Bijdragen van bezoekers waarop auteursrechten rusten, worden door de gebruiker verwijderd.

Art. 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Tabelle gaat nooit verder dan het terugbetalen van het aankoopbedrag aan de gebruiker, zie art. 9.
 2. Tabelle is niet aansprakelijk voor:
  1. schade aan de computer van gebruiker of bezoekers ontstaan door virussen, wormen of hoe ook ontstaan;
  2. de inhoud van bruiloftsites;
  3. het niet kunnen benaderen van een bruiloftsite, door welke oorzaak ook;
  4. het bekend worden van de persoonsgegevens van gebruiker;
  5. het bekend worden van aanmeldnaam en wachtwoord van gebruiker.

Art. 9 Vrijwaring

 1. De gebruiker vrijwaart Tabelle volledig voor claims van gebruiker zelf en van bezoekers die voortvloeien uit het gebruik van een bruiloftsite of van kijkonzebruiloft.nl.

Art. 10 Niet goed, geld terug

 1. Mocht een bruiloftsite niet werken zoals is omschreven op kijkonzebruiloft.nl, of mocht de bruiloftsite niet te benaderen zijn wegens problemen met de server van Tabelle, dan kan de gebruiker het aankoopbedrag terug ontvangen.
 2. Bij een beroep op het eerste lid moet de gebruiker kunnen aantonen waar de fout zit, of wanneer de site niet benaderbaar was.
 3. Na een door Tabelle aanvaard beroep op het eerste lid vervalt de overeenkomst en wordt de bruiloftsite gedeactiveerd.

Art. 11 Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van www.kijkonzebruiloft.nl berusten bij Tabelle. Hieronder zijn in ieder geval begrepen de vormgeving, de teksten, de afbeeldingen, de databestanden en het technisch ontwerp.
 2. Voor de bruiloftsites geldt hetzelfde als onder 1., behalve voor wat betreft de bijdragen van gebruiker en bezoekers.

Art. 12 Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst tussen Tabelle en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden zoveel mogelijk in der minne geschikt.
 3. Nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de nietige bepaling, treedt een geldige bepaling, die de bedoeling van de nietige bepaling het dichtst benadert.

© 2005 Tabelle   -  Colofon - Algemene voorwaarden - Links